To jest zarchiwizowana wersja regulaminu. Wyświetl aktualną wersję.

Regulamin korzystania z poczty elektronicznej

Regulamin obowiązujący od dnia 2 maja 2016 r.

 1. Uwagi ogólne
  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z bezpłatnej usługi poczty elektronicznej w domenach o2.pl, tlen.pl, go2.pl i prokonto.pl (zwanej dalej usługą poczty elektronicznej), oraz z komunikatora tlen.pl (zwanego dalej Komunikatorem Tlen.pl). Regulamin jest udostępniany użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej pomoc.o2.pl/regulamin  w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.
  2. Usługa poczty elektronicznej i Komunikatora Tlen.pl są świadczone przez Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000580004, NIP: 527-264-55-93, o kapitale zakładowym wynoszącym 317.957.850,00 zł. Użytkownik może się kontaktować z usługodawcą poprzez kontakt telefoniczny pod numerem 703 200 220 lub za pomocą formularza udostępnionego na stronie internetowej http://pomoc.o2.pl/formularz.html?serwis=poczta
  3. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do usługi poczty elektronicznej oraz Komunikatora Tlen.pl przysługują Wirtualna Polska Media S.A.
  4. Podstawowym warunkiem korzystania z usługi poczty elektronicznej i/lub z Komunikatora Tlen.pl. jest wyrażenie przez użytkownika zgody na postanowienia Regulaminu. Korzystanie z usługi poczty elektronicznej i/lub Komunikatora Tlen.pl oznacza, iż użytkownik uważnie zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na jego postanowienia.
  5. Użytkownikiem usługi poczty elektronicznej jest każdy podmiot i każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z tej usługi (zwany dalej użytkownikiem). Osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych może być użytkownikiem pod warunkiem uzyskania zgody swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Czynności użytkownika wskazanego w zdaniu powyżej dokonywane są za zgodą jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 2. Poczta elektroniczna w domenach o2.pl, tlen.pl, go2.pl i prokonto.pl
  1. Usługa poczty elektronicznej świadczona jest nieodpłatnie.
  2. Pojemność każdego konta poczty elektronicznej udostępnianego przez Wirtualna Polska Media S.A. w ramach usługi poczty elektronicznej (zwanego dalej kontem) wynosi 30 GB.
  3. Ilość kont dla jednego użytkownika nie jest ograniczona. Każde konto działa jednocześnie pod czterema domenami, o których mowa w punkcie I.1. powyżej (zwanymi dalej łącznie Domenami), co oznacza, iż założenie konta w którejkolwiek z Domen skutkuje automatycznym założeniem tego samego konta także w pozostałych Domenach. Zawartość danego konta jest identyczna niezależnie od tego, w jakiej Domenie spośród wyżej powołanych użytkownik zalogował się na konto.
  4. Poszczególny list elektroniczny przesyłany z konta nie może przekraczać 100 MB.
  5. Aby korzystać z usługi poczty elektronicznej, konieczne jest założenie konta w którejkolwiek z Domen. Konto jest aktywne niezwłocznie po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, zgodnie z zasadami w tym formularzu opisanymi.
  6. 6. Zarówno podanie danych niezbędnych dla założenia konta, jak i korzystanie z usługi poczty elektronicznej są dobrowolne, z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu.
  7. Użytkownik, wypełniając formularz zgłoszeniowy, zobowiązany jest do podania danych zgodnie z rzeczywistością. Użytkownik ma prawo wglądu do podanych w formularzu zgłoszeniowym danych, jak też prawo do żądania ich poprawienia lub usunięcia. Z powyższych praw użytkownik może skorzystać poprzez wysłanie stosownego pisemnego żądania do Wirtualna Polska Media S.A., na adres wskazany w pkt I.2. powyżej, podając obowiązkowo swój adres poczty elektronicznej w którejkolwiek z Domen lub poprzez dokonanie samodzielnie odpowiednich zmian (w granicach dostępnej w tym zakresie funkcjonalności) po zalogowaniu się na konto. Wirtualna Polska Media S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez użytkownika nieprawdziwych, niepełnych lub nierzetelnych danych. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim Wirtualna Polska Media S.A. przysługuje uprawnienie do zablokowania lub usunięcia konta takiego użytkownika.
  8. Użytkownik może odstąpić od umowy o korzystanie poczty elektronicznej w terminie 14 dni od daty aktywowania Konta. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu na adres do kontaktów podany przez Wirtualna Polska Media S.A. Użytkownikowi  nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Wirtualna Polska Media S.A. o utracie prawa odstąpienia od umowy, tj. z chwilą udostępnienia konta poczty elektronicznej.
  9. Przed usunięciem bądź zmodyfikowaniem danych użytkownika, Wirtualna Polska Media S.A. zastrzega sobie wystąpienie do użytkownika żądającego modyfikacji lub usunięcia danych z zapytaniem lub zapytaniami mającymi na celu identyfikację użytkownika.
  10. Żądanie użytkownika całkowitego usunięcia jego danych jest równoznaczne z usunięciem konta, przypisanego do tych danych, wraz z całą jego zawartością, na co użytkownik wyraża zgodę akceptując Regulamin.
  11. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z:
   1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez użytkownika postanowień Regulaminu;
   2. przyjęciem do wiadomości przez użytkownika, iż przysługuje mu prawo dostępu do danych osobowych podanych przez użytkownika, jak również prawo ich poprawiania i domagania się ich usunięcia, z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu;
   3. przyjęciem do wiadomości przez użytkownika, iż nieodpłatność usługi poczty elektronicznej jest możliwa dzięki współpracy Wirtualna Polska Media S.A. z reklamodawcami i w konsekwencji akceptacją uprawnienia Wirtualna Polska Media S.A. do wprowadzania ograniczeń w korzystaniu z usługi poczty elektronicznej, w szczególności poprzez wymaganie zgody na przetwarzanie danych użytkownika w celach marketingowych oraz na otrzymywanie informacji handlowych (informacyjnych, reklamowych itp.) Wirtualna Polska Media S.A. lub wysyłanych przez Wirtualna Polska Media S.A. na zlecenie innych osób;
   4. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez użytkownika faktu, iż przetwarzanie danych osobowych użytkownika w ramach usługi poczty elektronicznej, w tym ewentualne powierzenie przetwarzania danych osobowych osobom trzecim, będzie odbywać się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
   5. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez użytkownika faktu, iż po zakończeniu świadczenia usługi poczty elektronicznej Wirtualna Polska Media S.A. zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych użytkownika w celu wyjaśnienia okoliczności sprzecznego z prawem lub z Regulaminem korzystania z usługi poczty elektronicznej jak również w celach i w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  12. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika w związku z korzystaniem z usługi poczty elektronicznej jest Wirtualna Polska Media S.A. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane przez Wirtualna Polska Media S.A. w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, jak również w celach realizacji uprawnień wskazanych w pkt I.10 powyżej. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych podanych w formularzu zgłoszeniowym, przetwarzanych przez Wirtualna Polska Media S.A., a także prawo do poprawiania tych danych oraz żądania zaniechania ich przetwarzania (poprzez żądanie usunięcia konta)
  13. Każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usługi poczty elektronicznej w sposób zgodny w Regulaminem, obowiązującym w Polsce prawem, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi i zasadami "netykiety." Zakazane jest (i jest rozumiane za naruszenie postanowień niniejszego punktu):
   1. rozsyłanie spamu (w tym "niechcianej" poczty, "niechcianej" reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody Wirtualna Polska Media S.A., reklamy niezamówionej w Wirtualna Polska Media S.A.), rozsyłanie treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady współżycia społecznego lub powszechnie akceptowalne normy społeczno-obyczajowe,
   2. podszywanie się pod inne osoby/podmioty, w szczególności poprzez bezprawne posługiwanie się w adresie poczty elektronicznej nazwiskiem osoby fizycznej lub zastrzeżonym znakiem towarowym, wprowadzanie w błąd co do osoby użytkownika,
   3. naruszanie tajemnicy korespondencji,
   4. naruszanie w jakikolwiek inny sposób dóbr osobistych osób trzecich lub działanie na szkodę osób trzecich lub Wirtualna Polska Media S.A.,
   5. inne zachowanie użytkownika sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym, zasadami współżycia społecznego, normami społeczno-obyczajowymi lub zasadami "netykiety", w tym zachowania polegające na istotnym, ponad przeciętną miarę, obciążaniu serwerów lub łączy Wirtualna Polska Media S.A., dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych Wirtualna Polska Media S.A., dokonywanie włamań lub prób włamań na konta innych użytkowników.
   Naruszenie przez użytkownika któregokolwiek z postanowień punktu 13 "a"-"e" stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia lub zablokowania danego konta, a także do podjęcia przez Wirtualna Polska Media S.A. dalej idących, przewidzianych prawem kroków w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.
  14. Wirtualna Polska Media S.A. oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by usługa poczty elektronicznej świadczona była na najwyższym poziomie, przy czym Wirtualna Polska Media S.A.:
   1. nie wyklucza czasowego zawieszenia świadczenia usługi poczty elektronicznej z przyczyn od Wirtualna Polska Media S.A. niezależnych,
   2. zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia usługi poczty elektronicznej w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących usługę poczty elektronicznej lub w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy,
   3. zastrzega sobie prawo usunięcia wszystkich treści znajdujących się na danym koncie poczty elektronicznej, a także na wszystkich kontach obsługiwanych przez Wirtualna Polska Media S.A. w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa lub Regulaminie,
   4. nie świadczy usługi archiwizacji danych ani polegającej na wykonywani kopii zapasowych treści znajdujących się na danym koncie poczty elektronicznej, w szczególności kontaktów czy korespondencji elektronicznej danego użytkownika.
   W przypadku gdy przerwa lub czasowe zawieszenie świadczenia usługi poczty elektronicznej będą możliwe do przewidzenia, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, Wirtualna Polska Media S.A. powiadomi użytkownika o takich zdarzeniach z odpowiednim wyprzedzeniem, wysyłając informację na adres poczty elektronicznej użytkownika. W przypadkach, o których mowa w punkcie 13a, 13b i 13c powyżej, o ile to będzie możliwe i uzasadnione, Wirtualna Polska Media S.A. powiadomi użytkownika o takim zdarzeniu z odpowiednim wyprzedzeniem, wysyłając informację na adres poczty elektronicznej użytkownika. Postanowienia, o których mowa w punktach 13a-13c mogą być zastosowane przez Wirtualna Polska Media S.A. z wykorzystaniem loginu i hasła stosowanych przez użytkownika do logowania się do usługi poczty elektronicznej. Postanowienia umów lub zamówień dotyczących innych usług (innych niż objętych Regulaminem) świadczonych przez Wirtualna Polska Media S.A. z wykorzystaniem loginu i hasła stosowanych przez użytkownika do logowania się do usługi poczty elektronicznej regulujące prawa i obowiązki stron w sposób odmienny niż Regulamin mają pierwszeństwo przed Regulaminem.
  15. Wirtualna Polska Media S.A. oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby użytkownicy nie otrzymywali spamu bądź innych listów elektronicznych wysłanych do nich wbrew ich wiedzy lub zgody. Wszelkie tego typu działania należy zgłaszać na adres abuse@grupawp.pl.
  16. Wirtualna Polska Media S.A., w przypadkach grożących zablokowaniem, uszkodzeniem lub nadmiernym obciążeniem usługi poczty elektronicznej, zastrzega sobie prawo do podejmowania działań mających na celu ochronę usługi poczty elektronicznej, w tym poszczególnych kont, m.in. poprzez niedostarczanie listów elektronicznych. Listy elektroniczne oznaczone przez użytkownika jako spam są automatycznie usuwane. Szczegółowe działania, które może podejmować Wirtualna Polska Media S.A. w celu ochrony usługi poczty elektronicznej opisane są w Polityce antyspamowej Wirtualna Polska Media S.A. dostępnej pod adresem http://pomoc.o2.pl/id,18269296,pytanie.html
  17. Wirtualna Polska Media S.A. oświadcza, iż stosowane przy ochronie usługi poczty elektronicznej środki techniczne nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie Wirtualna Polska Media S.A. oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom najwyższy poziom bezpieczeństwa w zakresie zabezpieczenia kont, ich zawartości oraz przesyłanej korespondencji przed niepowołanymi osobami. Wszelkie tego typu zdarzenia należy zgłaszać na adres abuse@grupawp.pl. Wirtualna Polska Media S.A. zaleca korzystanie z oprogramowania służącego do ochrony korespondencji elektronicznej.
  18. Informacje konieczne dla użytkownika dla prawidłowego korzystania z usługi poczty elektronicznej są dostępne na stronie http://poczta.o2.pl, http://prokonto.pl.
  19. Informacje opisujące funkcjonalność usługi poczty elektronicznej dostępne są na stronie http://poczta.o2.pl, http://prokonto.pl. Wirtualna Polska Media S.A. w celu poprawiania jakości usługi poczty elektronicznej zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności usługi poczty elektronicznej bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.
  20. W ramach usługi poczty elektronicznej Wirtualna Polska Media S.A. udostępnia użytkownikom funkcjonalność umożliwiającą prezentację przy wiadomościach określonych danych z tej wiadomości lub jej załączników, w szczególności danych z faktur elektronicznych otrzymanych przez użytkownika na konto poczty elektronicznej. Użytkownik może w każdym momencie korzystania z usługi poczty elektronicznej zrezygnować z korzystania opisanej powyżej funkcjonalności.
  21. W ramach usługi poczty elektronicznej Wirtualna Polska Media S.A. udostępnia użytkownikom funkcjonalność umożliwiającą realizację płatności za ww. faktury elektroniczne za pośrednictwem wybranych systemów płatności internetowej. Usługi płatności internetowej będą świadczone przez podmioty trzecie na warunkach wynikających z odpowiednich regulaminów udostępnianych przez te podmioty.
  22. Umowa o korzystanie z usługi poczty elektronicznej zawierana jest z użytkownikiem na czas nieoznaczony.
  23. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi poczty elektronicznej poprzez żądanie usunięcia konta.
  24. Wirtualna Polska Media S.A. zastrzega sobie prawo usunięcia danych użytkownika podanych w formularzu zgłoszeniowym, jak też prawo usunięcia konta danego użytkownika w przypadku, a tym samym do wypowiedzenia umowy o korzystanie z usługi poczty elektronicznej, gdy:
   1. w okresie 60 dni następujących po sobie dni nie nastąpiło przynajmniej jedno logowanie na to konto lub logowanie związane z korzystaniem z innych usług (innych aniżeli objęte Regulaminem) świadczonych przez Wirtualna Polska Media S.A., które wymagają podania loginu i hasła stosowanego przez użytkownika do logowania do usługi poczty elektronicznej,
   2. upłynęło 60 następujących po sobie dni od dnia oznaczenia przez użytkownika swojego konta jako „do usunięcia”.
  25. Wirtualna Polska Media S.A. nie odpowiada w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:
   1. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkowników z usługi poczty elektronicznej i za szkody wynikłe z tego tytułu,
   2. za treści wysyłane i otrzymywane przez użytkowników,
   3. za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia danych konta osobie trzeciej lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli użytkownika z przyczyn niezależnych od Wirtualna Polska Media S.A.,
   4. za treści pobrane przez użytkownika z Internetu,
   5. za sposób korzystania przez użytkowników z usługi poczta prokonto w domenie (zdefiniowanej poniżej) oraz z usługi prokonto (zdefiniowanej poniżej), w tym za sposób administrowania kontami utworzonymi w ramach tej usługi,
   6. przez osoby nimi zarządzające w ramach usługi poczta prokonto w domenie.
  26. Uwagi i zastrzeżenia dotyczące usługi poczty elektronicznej należy zgłaszać na stronie http://pomoc.o2.pl/formularz.html?serwis=poczta
  27. Użytkownik zakładając konto i korzystając z usługi poczty elektronicznej zobowiązany jest do zachowania hasła w tajemnicy. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości użytkownika. Użytkownik obowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Znakami wykorzystanymi w haśle mogą być małe i duże litery, cyfry i znaki specjalne, zawierające się w tablicy znaków ASCII pod numerami od 33 do 126. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za udostępnienie innym podmiotom hasła, w szczególności zobowiązany jest do pokrycia należności za wszelkie usługi odpłatnie świadczone przez Wirtualna Polska Media S.A. z wykorzystaniem loginu i hasła stosowanego przez użytkownika do logowania do usługi poczty elektronicznej. Użytkownik może zmienić powyższe hasło poprzez złożenie dyspozycji zmiany hasła po uprzednim zalogowaniu się na swoje konto lub w inny sposób, zgodnie z aktualną funkcjonalnością usługi poczty elektronicznej w tym zakresie.
  28. Wirtualna Polska Media S.A. nie zbiera ani nie przetwarza numerów telefonów użytkowników w celach innych niż związanych z zmianą hasła. Wirtualna Polska Media S.A. nie przetwarza numerów telefonów w celach marketingowych).
  29. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o usunięciu danych użytkownika skutkującym usunięciem konta lub o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych użytkownika , użytkownik jest uprawniony do żądania usunięcia danych oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych użytkownika. Jeżeli użytkownik korzysta z innych niż objęte Regulaminem usług świadczonych przez Wirtualna Polska Media S.A. na podstawie loginu i hasła stosowanego przez użytkownika do logowania się do usługi poczty elektronicznej żądanie usunięcia danych lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych użytkownika możliwe jest po rozwiązaniu stosunków prawnych, w oparciu o które Wirtualna Polska Media S.A. świadczy takie usługi.
  30. W ramach świadczenia usługi poczty elektronicznej Wirtualna Polska Media S.A. może także świadczyć inne usługi, związane z usługą poczty elektronicznej, w tym na wyraźne zamówienie użytkownika – na zasadach bliżej określonych w regulaminach takich usług – usługi odpłatne. Na zasadach określonych w zdaniu poprzedzającym Wirtualna Polska Media S.A. świadczy usługę „poczta bez reklam”, zgodnie regulaminem usługi „poczta bez reklam” dostępnym na stronie http://poczta.o2.pl/regulamin#regulamin_pocztabezreklam
  31. W ramach świadczenia usługi poczty elektronicznej Wirtualna Polska Media S.A., w zakresie danego konta udostępnia również możliwość tworzenia i korzystania z dodatkowych adresów poczty elektronicznej przyporządkowanych do tego konta (np. adresów w domenach 10g.pl, fejm.pl itp.). Dalsze postanowienia opisujące funkcjonalność tej usługi jak również innych usług związanych z usługą poczty elektronicznej świadczonej w oparciu o Regulamin, dostępne są z poziomu konta danego użytkownika.
  32. Wirtualna Polska Media S.A. wspiera ideę przenoszenia danych. Uzyskując dostęp do określonych danych za pomocą API wykorzystywanego w innych serwisach lub aplikacjach użytkownik zobowiązuje się do umożliwienia eksportowania swoich kontaktów (danych) do innych serwisów lub aplikacji jedynie na zasadzie wzajemności, zgodnie dostępną funkcjonalnością usługi poczty elektronicznej, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
  33. W przypadku naruszenia przez użytkownika postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jak również w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, w szczególności w sytuacji rozsyłania spamu, włamania do konta, itp. Wirtualna Polska Media S.A. zastrzega sobie uprawnienie do blokowania dostępu do kont.
  34. Korespondencja od Wirtualna Polska Media S.A. związana z korzystaniem przez użytkownika z usługi poczty elektronicznej będzie przesyłana na adres poczty elektronicznej tego użytkownika.
 3. Komunikator Tlen.pl
  1. Komunikator Tlen.pl jest aplikacją internetową udostępnianą bezpłatnie przez Wirtualna Polska Media S.A. Wersja bieżąca aplikacji znajduje się pod adresem www.tlen.pl.
  2. Warunkiem korzystania z Komunikatora Tlen.pl jest posiadanie konta pod którąkolwiek z Domen.
  3. Funkcjonalność Komunikatora Tlen.pl i bliższe dane na temat aplikacji znajdują się na stronie www.tlen.pl.
  4. Z chwilą usunięcia konta użytkownik traci możliwość korzystania z Komunikatora Tlen.pl.
  5. Szczegółowe zasady korzystania z Komunikatora Tlen.pl są wyrażone w umowie licencyjnej, której treść jest podawana użytkownikowi do akceptacji przy instalacji danej wersji Komunikatora Tlen.pl. Warunkiem korzystania z Komunikatora Tlen.pl jest zaakceptowanie przez użytkownika treści umowy licencyjnej.
 4. Zasady usługi „poczty elektronicznej w domenie prokonto.pl”
  1. Usługa poczty elektronicznej w domenie prokonto.pl (zwana dalej usługa prokonto) świadczona jest przez Wirtualna Polska Media S.A. Usługa prokonto pozwala na korzystanie przez użytkownika (posiadającego konto w domenie prokonto.pl) z usługi poczty elektronicznej w odrębnej domenie użytkownika (tj. domenie, której użytkownik jest abonentem), zwanej dalej „pocztą prokonto w domenie”. Do usługi prokonto oraz do poczty prokonto w domenie stosuje się postanowienia punktu I i II Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego IV punktu. Posiadający usługę prokonto użytkownik, będący abonentem określonej domeny, może w tej domenie aktywować usługę poczty prokonto w domenie i zarządzać stworzonymi przez siebie kontami. Może też umożliwić osobom trzecim zakładanie kont w usłudze prokonto pod domeną, której jest abonentem. W przypadku zaprzestania korzystania z usługi prokonto przez użytkownika, będącego abonentem określonej domeny, osoba trzecia zachowuje dostęp konta, którego jest użytkownikiem oraz może wybrać nowy adres poczty elektronicznej.
  2. W ramach usługi poczta prokonto w domenie użytkownik może zarejestrować do 10 domen i założyć w ramach każdej z nich do 1000 kont. Może też umożliwić uruchamianie kont w domenie, której jest abonentem osobom trzecim. Do każdego z kont założonego w ten sposób postanowienia Regulaminu stosują się bezpośrednio. Użytkownik korzystający z poczty prokonto w domenie jest zobowiązany poinformować osoby, których kontami zarządza (w domenie użytkownika) o treści Regulaminu i jego zmianach oraz o konieczności przestrzegania jego postanowień. Niezależnie od odpowiedzialności osób korzystających z kont zarządzanych przez innego użytkownika, użytkownik korzystający z poczty prokonto w domenie (zarządzający kontami) odpowiada za przestrzeganie Regulaminu przez osoby, których kontami zarządza, co należy rozumieć w ten sposób, że działania lub zaniechania takich użytkowników są działaniami lub zaniechaniami użytkownika zarządzającego kontami.
  3. Szczegółowa funkcjonalność usługi prokonto i usługi poczta prokonto w domenie opisana jest na stronie http://prokonto.pl.
  4. Użytkownik przy korzystaniu z usługi poczta prokonto w domenie nie może tworzyć ani udostępniać osobom trzecim kont, o loginach, w których przed znakiem @ występują następujące wyrazy: postmaster oraz abuse. Przedmiotowe loginy znajdują się w wyłącznej dyspozycji Wirtualna Polska Media S.A.
  5. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność Wirtualna Polska Media S.A. wyraźnie lub zezwalających Wirtualna Polska Media S.A. na określone zachowania, przez co wyłączona jest odpowiedzialność Wirtualna Polska Media S.A. za takie zachowania, Wirtualna Polska Media S.A. nie odpowiada również, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie za: sposób administrowania przez użytkownika (osobę zarządzającą kontami w usłudze poczta prokonto w domenie) utworzonym w ramach usługi poczta prokonto w domenie kontem danego użytkownika tej usługi, w tym za zmianę hasła do takiego konta, jego konta, utratę treści z przedmiotowego konta, za usunięcie zarejestrowanej domeny przez użytkownika.
  6. Korzystanie z konta utworzonego w ramach usługi poczta prokonto w domenie jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
  7. W odniesieniu do użytkownika konta utworzonego (w ramach korzystania z usługi poczta prokonto w domenie) przez uprawnionego do tego użytkownika właściwe są postanowienia Regulaminu dotyczące usługi poczty elektronicznej z uwzględnieniem postanowień niniejszego pkt IV Regulaminu.
  8. Niezależnie od uprawnień przysługujących osobie zarządzającej kontami, utworzonymi w ramach usługi poczta prokonto w domenie, Wirtualna Polska Media S.A. jest władna do administrowania takimi kontami zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w szczególności w przypadku naruszania przez takich użytkowników postanowień Regulaminu.
  9. W celu poprawiania jakości usługi prokonto zastrzega sobie prawo do zmiany funkcjonalności usługi prokonto bez konieczności uprzedniego powiadamiania o tym fakcie użytkowników.
 5. Postanowienia końcowe
  1. Do świadczenia usług na rzecz użytkowników Wirtualna Polska Media S.A. wykorzystuje również mechanizm „cookies” (tzw. ciasteczka), czyli pliki, zawierające dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym użytkownika, tak by odczytać je ponownie z tego urządzenia końcowego, przy każdorazowym korzystaniu z usługi poczty elektronicznej. Pliki cookies nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych użytkowników. Pliki cookies nie niszczą systemu na danym urządzeniu końcowym użytkownika, ani nie wpływają na sposób jego działania. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych oraz nie mają żadnego wpływu na działanie oprogramowania zainstalowanego na tych urządzeniach.
  2. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:
   1. dostosowania prezentowanych treści do preferencji danego użytkownika oraz optymalizacji korzystania z usług Wirtualna Polska Media S.A.;
   2. udoskonalenia usług świadczonych przez Wirtualna Polska Media S.A.;
   3. tworzenia statystyk;
   4. utrzymania sesji użytkownika,
   5. optymalizacji oferty reklamowej i marketingowej Wirtualna Polska Media S.A..
  3. Każdy użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym, poprzez zmiany w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Wirtualna Polska Media S.A. informuje jednak, że usunięcie plików cookies może utrudniać a niekiedy nawet uniemożliwiać korzystanie z funkcjonalności usługi poczty elektronicznej. Więcej informacji na temat wykorzystywania mechanizmu „cookies” przez Wirtualna Polska Media S.A. dostępnych jest pod adresem http://poczta.o2.pl/.
  4. Przeniesienie przez użytkownika jego uprawnień i/lub obowiązków związanych z korzystaniem z usługi poczty elektronicznej wymaga uprzedniej zgody Wirtualna Polska Media S.A.
  5. Reklamacje dotyczące korzystania z usługi poczty elektronicznej użytkownik może zgłaszać poprzez formularze dostępne pod adresem http://pomoc.o2.pl/formularz.html?serwis=poczta. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 30 dni licząc od dnia jej złożenia poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja. Postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio w przypadku otrzymania przez Wirtualna Polska Media S.A. reklamacji w formie pisemnej.
  6. Regulamin jest dostępny na stronie http://poczta.o2.pl/regulamin.
  7. Wirtualna Polska Media S.A. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Wirtualna Polska Media S.A. poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez: zamieszczenie informacji na stronie http://poczta.o2.pl/ oraz ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu obok testu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian na stronie http://poczta.o2.pl/regulamin. Zmiana Regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie z zdaniem poprzedzającym. Korzystanie przez użytkownika z usługi poczty elektronicznej po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.
  8. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.
  9. Konsumenci są uprawnieni do korzystania z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, dostępnej na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Regulamin Poczty PRO

 1. Postanowienia ogólne

  Usługa „poczta bez reklam” świadczona jest przez Wirtualna Polska Media S.A. z siedzibą i adresem w Warszawie (kod 02-231), ul. Jutrzenki 137A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000580004, posiadającą NIP: 527-264-55-93, o kapitale zakładowym w wysokości 311.005.000 złotych. Aktualne dane spółki, w tym dane kontaktowe (numery telefonów, numery faksu, adresy e-mail) umieszczone są na stronie http://firma.o2.pl/.

  Niniejszy regulamin zwany jest w dalszej części Regulaminem. Pozostałe definicje stosowane w Regulaminie:

  1. użytkownik: osoba korzystająca z usługi „poczta bez reklam”; użytkownikiem może być będąca użytkownikiem świadczonej przez Wirtualna Polska Media S.A. usługi poczty elektronicznej w domenach: o2.pl,tlen.pl, go2.pl oraz prokonto.pl osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  2. usługa „poczta bez reklam” (zwana także „usługą”): płatna usługa świadczona przez Wirtualna Polska Media S.A. pozwalająca na wyłączenie na koncie poczty elektronicznej w domenach o2.pl, tlen.pl, go2.pl oraz prokonto.pl otrzymywania reklamy, komunikatów, informacji o produktach lub usługach rozsyłanych przez Wirtualna Polska Media S.A. zgodnie z „Regulaminem korzystania z usługi poczty elektronicznej w domenach: o2.pl, tlen.pl, go2.pl i prokonto.pl, z usługi poczty prokonto w domenie oraz Komunikatora Tlen.pl – usług bezpłatnie oferowanych przez Wirtualna Polska Media S.A. w Warszawie” (zwanym dalej Regulaminem poczty), dostępnym na stronie: http://poczta.o2.pl/regulamin.
 2. Zasady świadczenia usługi „poczta bez reklam”
  1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z usługi „poczta bez reklam” świadczonej przez Wirtualna Polska Media S.A. umożliwiającej przy użyciu wiadomości SMS wyłączenie otrzymywania reklamy, komunikatów, informacji o produktach lub usługach rozsyłanych przez Wirtualna Polska Media S.A. zgodnie z Regulaminem poczty.
  2. Usługa świadczona przez Wirtualna Polska Media S.A. nie zapewnia wyłączenia otrzymywania reklam, komunikatów, informacji dotyczących usług lub produktów, badań opinii publicznej wysyłanych przez inne podmioty niż Wirtualna Polska Media S.A. W celu ochrony konta poczty elektronicznej przed otrzymywaniem niepożądanych informacji (spamu) Wirtualna Polska Media S.A. zaleca ustawianie odpowiednich filtrów antyspamowych zgodnie z dostępną funkcjonalnością usługi poczty elektronicznej świadczonej przez Wirtualna Polska Media S.A. w domenach o2.pl, tlen.pl, go2.pl i prokonto.pl.
  3. Każdy użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
  4. Warunkiem korzystania z usługi jest złożenie przez użytkownika oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i o jej akceptacji, dokonanie płatności za usługę w sposób opisany w Regulaminie (tj. poprzez prawidłowe wysłanie wiadomości typu SMS z telefonu komórkowego działającego w sieci telefonii komórkowej operatorów: ERA, ORANGE, PLUS, PLAY lub operatorów wirtualnych wykorzystujących infrastrukturę ww. operatorów) oraz aktywowanie usługi za pomocą hasła zwrotnego otrzymanego jako wiadomość SMS w odpowiedzi na wysłaną przez użytkownika zgodnie z Regulaminem wiadomość SMS.
  5. Usługa dostępna jest dla użytkowników usługi poczty elektronicznej świadczonej przez Wirtualna Polska Media S.A. zgodnie z Regulaminem poczty, korzystających z telefonów komórkowych działających w sieci telefonii komórkowej operatorów: ERA, ORANGE, PLUS, PLAY lub operatorów wirtualnych wykorzystujących infrastrukturę ww. operatorów.
  6. Aktywacja usługi następuje w momencie wpisania w formularzu dostępnym w Opcjach w webmailu kodu doręczonego użytkownikowi w odpowiedzi na wysłaną zgodnie z punktem 7 poniżej wiadomość SMS; kod jest dostarczany użytkownikowi w zwrotnej wiadomości SMS, tj. na numer telefonu komórkowego, z którego wysłano wiadomość zgodnie z punktem 7 poniżej. Po aktywowaniu usługi użytkownik otrzyma na adres poczty elektronicznej, którego dotyczyła dyspozycja wyłączenia reklamy, wiadomość potwierdzającą aktywację usługi.
  7. W celu aktywacji usługi konieczne jest wysłanie wiadomości SMS o treści Poczta na numer podany w Opcjach w webmailu. W przypadku wysłania wiadomości SMS o innej treści Wirtualna Polska Media S.A> nie jest zobowiązana do aktywacji usługi i nie odpowiada za poniesione przez użytkownika i związane z tym koszty (w szczególności za koszt przesłania wiadomości SMS).
  8. Użytkownik może wybrać okres, przez który będzie świadczona usługa. W zależności od wyboru okresu, użytkownik powinien wysłać wiadomość SMS na wybrany numer zgodnie z informacją zawartą w punkcie 7 powyżej. W przypadku wysłania wiadomości SMS na inny numer niż podany w Opcjach w webmailu Wirtualna Polska Media S.A. nie jest zobowiązana do aktywacji usługi i nie odpowiada za poniesione przez użytkownika i związane z tym koszty (w szczególności za koszt przesłania wiadomości SMS). W okresie świadczenia usługi przez Wirtualna Polska Media S.A. użytkownik ma możliwość bieżącego sprawdzania czasu pozostałego do końca obowiązywania usługi, zgodnie z dostępną funkcjonalnością poczty elektronicznej. Okresem rozliczeniowym dla usługi świadczonej przez Wirtualna Polska Media S.A. jest jeden miesiąc.
  9. Użytkownik, po wysłaniu wiadomości SMS zgodnie z punktem 7 powyżej, otrzyma na numer telefonu, z którego został wysłany SMS, wiadomość zwrotną zawierająca kod. Otrzymany kod pozwala na jedną aktywację usługi, co oznacza, iż dany kod może być wykorzystany wyłącznie jeden raz.
  10. Wysokość opłat za usługę (realizowaną przez uprawnionych operatorów określonych w Regulaminie) określa cennik dostępny w Opcjach w webmailu. Każde jednorazowe przesłanie wiadomość SMS będzie skutkowało pobraniem zgodnej z cennikiem opłaty przez operatora krajowego, z którego usług korzysta użytkownik. Wirtualna Polska Media S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za działanie usługi, w tym jej aktywację, jak również za koszty poniesione przez użytkownika, w przypadku gdy użytkownik aktywując usługę czynił to niezgodnie z Regulaminem (np. wysłał wiadomość SMS z telefonu komórkowego innego operatora, aniżeli wskazany w Regulaminie).
  11. Wirtualna Polska Media S.A. nie ponosi odpowiedzialności w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie:
   1. za niewłaściwy sposób korzystania przez użytkownika z usługi i szkody wynikłe z tego tytułu,
   2. za błędne wpisanie treści wiadomości SMS lub błędne wybranie numeru telefonu przez użytkownika,
   3. za brak możliwości wysłania przez użytkownika wiadomości SMS, nie otrzymanie wiadomości zwrotnej zawierającej kod, opóźnienie w otrzymaniu wiadomości zwrotnej zawierającej kod, jak również za brak możliwości korzystania z usługi i szkody wynikłe z tego tytułu z przyczyn niezależnych od Wirtualna Polska Media S.A., w tym z przyczyn dotyczących usług świadczonych przez operatorów telefonii komórkowej za pośrednictwem których użytkownik wysyła i odbiera wiadomości SMS,
   4. za zdarzenia wynikłe na skutek udostępnienia osobom trzecim kodu użytkownika lub też na skutek wejścia w posiadanie takich danych przez osobę trzecią bez wiedzy lub woli użytkownika z przyczyn niezależnych od Wirtualna Polska Media S.A.,
   5. za przerwę lub czasowe zawieszenie dostępności usługi z przyczyn niezależnych od Wirtualna Polska Media S.A.,
   6. za wysłanie przez użytkownika wiadomości SMS z sieci operatora innego niż określony w Regulaminie i za wszelkie tego następstwa.
  12. W przypadku dokonania prób włamania na strony internetowe należące do Wirtualna Polska Media S.A., prób złamania kodów oraz korzystania z usługi w sposób niezgodny z Regulaminem lub jej przeznaczeniem, Wirtualna Polska Media S.A. zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania danego konta pocztowego, a także do podjęcia dalej idących przewidzianych prawem działań, w tym do powiadomienia właściwych organów państwowych, powołanych do zapobiegania i ścigania przestępstw.
  13. Wszystkie reklamacje dotyczące korzystania z usługi, w tym również dotyczące poprawności pobrania opłaty za usługę, należy przesyłać za pomocą formularza dostępnego na stronie: http://pomoc.o2.pl/formularz.htmllub formie pisemnej na adres: Wirtualna Polska Media S.A. ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, w terminie 14 dni od daty wystąpienia nieprawidłowości w korzystaniu z usługi. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu z którego wysłano SMS oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania przez Wirtualna Polska Media S.A. Użytkownik zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o wyniku jej rozpatrzenia poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej użytkownika podany w treści reklamacji.
  14. Regulamin jest dostępny na stronie:http://poczta.o2.pl/.
  15. Wirtualna Polska Media S.A. zastrzega sobie prawo wysłania na konto poczty elektronicznej użytkownika informacji technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania usługi poczty elektronicznej dotyczącej zmian w ustawieniach infrastruktury poczty.
  16. Wirtualna Polska Media S.A. nie zbiera ani nie przetwarza numerów telefonów, z których została wysłana wiadomość SMS w celach innych niż związanych ze świadczeniem usługi, w tym w szczególności o2 nie przetwarza numerów telefonów w celach marketingowych.
  17. Wirtualna Polska Media S.A. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. O zmianach Regulaminu Wirtualna Polska Media S.A. powiadomi użytkownika z wyprzedzeniem wynoszącym co najmniej 14 dni przed datą planowanej zmiany e-mailem przesłanym na konto poczty elektronicznej użytkownika. Po tym terminie zmieniony zgodnie z zdaniem poprzedzającym Regulamin wiąże użytkownika.
  18. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne.